Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm kiểm nghiệm, phòng KCS của xí nghiệp dược và thanh tra dược

0
793
Quản lý dược phẩm

Trung tâm kiểm nghiệm

Quản lý dược phẩm

– Chức năng

Tham mưu giúp Giám đốc Sở y tế trong việc kiểm tra, giám sát và quản lý chất lượng các loại thuốc, mỹ phẩm được sản xuất lưu hành tại địa phương

– Nhiệm vụ, quyền hạn

+ Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, nguyên phụ liệu trên địa bàn tỉnh để kiểm tra và giám sát chất lượng

+ Xây dựng phương pháp kiểm nghiệm, chỉ đạo và hướng dẫn kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm cho các đơn vị hành nghề dược, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh

+ Thẩm định các tiêu chuẩn kỹ thuật cấp cơ sở, tham gia xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật cấp Nhà nước. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tiêu chuẩn kỹ thuật đó

+ Báo cáo định kỳ về tình hình chất lượng thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh với Giám đốc Sở y tế, tham mưu giải quyết tranh chấp, tham gia giải quyết các trường hợp khiếu nại, kiểm tra thực hiện các quy chế, chế độ chuyên môn về dược

+ Nghiên cứu khoa học thúc đẩy hoạt động kiểm nghiệm và nâng cao chất lượng thuốc, mỹ phẩm

+ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

+ Quản lý tổ chức, cán bộ, công chức và tài sản được giao theo đúng quy định của nhà nước

Phòng KCS của xí nghiệp dược

Thực hiện nhiệm vụ quản lý đảm bảo chất lượng thuốc của xí nghiệp dược phẩm

Là nơi xây dựng tiêu chuẩn cấp cơ sở

 Thanh tra dược

Thanh tra dược có hai cấp:

+ Cấp Trung ương: Thanh tra dược Bộ y tế

+ Cấp địa phương: Thanh tra dược Sở y tế

Trách nhiệm:

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về dược trong các lĩnh vực: Sản xuất, lưu thông phân phối thuốc, xuất nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc, tồn trữ quản lý và sử dụng thuốc; kể cả thuốc y dược cổ truyền dân tộc và trang thiết bị y tế

Quyền hạn:

+ Cung cấp tài liệu cần thiết và báo cáo bằng văn bản những vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra, niêm phong tài liệu tang vật có liên quan đến nội dung thanh tra, lập biên bản các vi phạm theo quy định của pháp luật

+ Yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền giám định, kết luận những vấn đề cần thiết để phục vụ cho việc thanh tra

+ Đình chỉ có thời hạn những việc làm vi phạm các quy định về dược

+ Cảnh cáo, phạt tiền, thu hồi tang vật, giấy phép hành nghề, giấy phép kinh doanh, sản xuất nếu vi phạm các quy định về dược

+ Cảnh cáo các tổ chức, cá nhân có hành vi cản trở báo cáo sai sự thật, không chấp hành đúng yêu cầu, quyết định của thanh tra

+ Truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những trường hợp có dấu hiệu cấu thành tội phạm

+ Được thanh tra độc lập nhưng phải xuất trình thẻ thành viên

copy ghi nguồn : daihocduochanoi.com

Link bài viết tại : Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm kiểm nghiệm, phòng KCS của xí nghiệp dược và thanh tra dược