KIỂM NGHIỆM VIÊN NÉN PARACETAMOL VÀ CLORPHENIRAMIN

0
1850
viên nén paracetamol và clopheniramin

VIÊN NÉN PARACETAMOL VÀ CLORPHENIRAMIN (Tabellae Paracetamoli et chlorpheniramini)

 

viên nén paracetamol và clopheniramin

Là viên nén chứa paracetamol và clorpheniramin.

Chế phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” (Phụ lục 1.20) theo dược điển Việt Nam IV và các yêu cầu sau đây:

 

Hàm lượng paracetamol,

C8H9NO2, từ 90,0 đến 110,0% so với hàm lượng ghi trên nhãn.

Hàm lượng Clorpheniramin maleat,

C16H19ClN2.C4H4O4, từ 90,0 đến 110,0% so với hàm lượng ghi trên nhãn.

 

Tính chất

Viên nén mầu đồng đều.

 

Định tính

  1. Trong phần định lượng paracetamol, thời gian lưu của pic chính trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải tương ứng với thời gian lưu của pic paracetamol trên sắc ký đồ của dung dịch chuẩn.
  2. Trong phần định lượng clorpheniramin maleat, thời gian lưu của pic chính trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải tương ứng với thời gian lưu của pic clorpheniramin maleat trên sắc ký đồ của dung dịch chuẩn.

 

Độ hoà tan ( phụ lục 11.4)

Thiết bị : Kiểu cánh khuấy.

Môi trường hoà tan: 900 ml nước

Tốc độ quay: 50 vòng/ phút.

Thời gian: 45 phút

Cách tiến hành: Lấy một phần dung dịch môi trường sau khi hoà tan, lọc, bỏ dịch lọc đầu. Pha loãng dịch lọc bằng dung dịch natri hydroxyd 0,1 M để được dung dịch có nồng độ paracetamol khoảng 7,5  mg/ ml. Đo độ hấp thụ (Phụ lục 4.1) của dung dịch thu được ở bước sóng cực đại 257 nm, mầu trắng là dung dịch natri hydroxyd 0,1 M. Tính hàm lượng paracetamol hoà tan theo A (1%,1 cm). Lấy 715 là giá trị A (1%, 1 cm) của paracetamol ở bước sóng 257 nm.

Yêu cầu: Không được dưới 75 % lượng paracetamol, C8H9NO2, so với lượng ghi trên nhãn được hòa tan trong 45 phút.

 

Định lượng paracetamol

Tiến hành bằng phương pháp sắc ký lỏng (Phụ lục 5.3).

Pha động: Nước – methanol – acid acetic băng (79 : 20 : 1), điều chỉnh tỉ lệ nếu cần.

Dung dịch chuẩn: Cân chính xác khoảng 50 mg paracetamol đối chiếu vào bình định mức 100 ml, thêm 4 ml methanol (TT), lắc cho tan hoàn toàn, pha loãng với dung dịch acid phosphoric 1% (TT) đến định mức, trộn đều.

Dung dịch thử: Cân 20 viên, tính khối lượng trung bình viên và nghiền thành bột mịn. Cân chính xác một lượng bột viên tương ứng với khoảng 100 mg paracetamol vào bình định mức 50 ml, thêm khoảng 7,5 ml methanol (TT), siêu âm cho bột phân tán hoàn toàn, thêm 0,5 ml acid phosphoric (TT), pha loãng với nước đến định mức, trộn đều. Hút chính xác 25,0 ml dịch lọc cho vào bình định mức 100 ml, pha loãng với nước đến định mức, trộn đều.

Điều kiện sắc ký:

Cột thép không gỉ (15 cm x 4,6 mm) được nhồi pha tĩnh B (octylsilyl silica gel, hạt 5 -10 mm).

Detector quang phổ tử ngoại đặt ở bước sóng 280 nm.

Tốc độ dòng: 1 ml/phút.

Thể tích tiêm: 10 ml.

Cách tiến hành:

Kiểm tra tính thích hợp của hệ thống sắc ký: Tiến hành sắc ký với dung dịch chuẩn, hệ số đối xứng của pic paracetamol không được lớn hơn 2,0 và độ lệch chuẩn tương đối của các diện tích đáp ứng từ 6 lần tiêm lặp lại không quá 2,0%.

Tiến hành sắc ký  lần lượt với dung dịch chuẩn và dung dịch thử.

Tính hàm lượng paracetamol, C8H9NO2 , có trong viên dựa vào diện tích pic trên săc ký đồ thu được từ dung dịch thử, dung dịch chuẩn và hàm lượng C8H9NO2 của paracetamol chuẩn.

 

Định lượng clorpheniramin maleat

Tiến hành phương pháp sắc ký lỏng (Phụ lục 5.3).

Pha động: Hỗn hợp methanol – nước (60 : 40) có chứa 0,34 g kali dihydrophosphat (TT); 0,3 g triethylamin hydroclorid (TT); 0,15 g natri laurylsulfat (TT) và 0,1ml acid phosphoric (TT) trong mỗi 100 ml dung dịch, điều chỉnh tỉ lệ nếu cần.

Dung dịch chuẩn: Cân chính xác và hòa tan vào nước một lượng clorpheniramin maleat chuẩn để thu được dung dịch có nồng độ khoảng 0,8 mg/ml. Tiếp tục pha loãng dung dịch này bằng dung dịch acid phosphoric 0,1% (TT) để thu được dung dịch có nồng độ khoảng 8 µg/ml.

Dung dịch thử: Cân 20 viên, tính khối lượng trung bình viên và nghiền thành bột mịn. Cân chính xác một lượng bột viên tương ứng với khoảng 2 mg clorpheniramin maleat vào bình định mức 250 ml, thêm 25 ml methanol (TT), siêu âm cho bột phân tán hoàn toàn, thêm 1 ml acid phosphoric (TT), pha loãng với nước vừa đủ đến vạch, trộn đều.

Điều kiện sắc ký:

Cột thép không gỉ (15 cm x 4,6 mm) được nhồi pha tĩnh silica liên kết với các nhóm phenyl (hạt 5 -10 mm).

Detector quang phổ tử ngoại đặt ở bước sóng 214 nm.

Tốc độ dòng: 2 ml/phút.

Thể tích tiêm: 10 ml.

Kiểm tra tính thích hợp của hệ thống sắc ký: Tiến hành sắc ký với dung dịch chuẩn, hệ số đối xứng của pic clorpheniramin maleat không được lớn hơn 2,0 và độ lệch chuẩn tương đối của các diện tích đáp ứng từ lần tiêm lặp lại không quá 2,0%.

Tiến hành sắc ký  lần lượt với dung dịch chuẩn và dung dịch thử.

Tính hàm lượng clorpheniramin maleat, C16H19ClN2.C4H4O4 ,có trong viên dựa vào diện tích pic trên săc ký đồ thu được từ dung dịch thử, dung dịch chuẩn và hàm lượng C16H19ClN2.C4H4O4 của clorpheniramin maleat chuẩn.

 

Độ đồng đều hàm lượng clorpheniramin maleat

Chế phẩm có lượng clorpheniramin maleat dưới 2 mg trong 1 viên phải đạt yêu cầu về “đồng đều hàm lượng” đối với clorpheniramin maleat (Phụ lục 11.2).

Tiến hành phương pháp sắc ký lỏng (Phụ lục 5.3)

Pha động, điều kiện sắc ký tiến hành như mô tả trong mục “Định lượng clorpheniramin maleat ”.

Dung dịch thử: Lấy 1 viên nghiền thành bột mịn rồi chuyển vào bình định mức 250 ml, thêm 25 ml methanol (TT), siêu âm cho bột phân tán hoàn toàn, thêm 1 ml acid phosphoric (TT), pha loãng với nước vừa đủ đến vạch, trộn đều.

Dung dịch chuẩn: Tiến hành như mô tả trong mục “Định lượng clorpheniramin maleat”. Pha loãng (nếu cần) để có được nồng độ clorpheniramin maleat tương ứng với nồng độ clorpheniramin maleat trong dung dịch thử.

Tính hàm lượng clorpheniramin maleat, C16H19ClN2.C4H4O4 , trong một viên dựa vào diện tích pic trên sắc ký đồ thu được từ dung dịch thử, dung dịch chuẩn và hàm lượng C16H19ClN2.C4H4O4 của clorpheniramin maleat chuẩn.

Hàm lượng clorpheniramin maleat,C16H19ClN2.C4H4O4 ,có trong viên chế phẩm được tính từ kết quả trung bình của 10 viên.

 

Bảo quản

Trong bao bì kín ở nhiệt độ từ 15-30 oC.

 

Loại thuốc

Thuốc giảm đau, kháng histamin.

 

Hàm lượng thường dùng

500 mg paracetamol; 4 mg hoặc 2 mg clorpheniramin maleat.

 

copy ghi nguồn : daihocduochanoi.com

link tại : KIỂM NGHIỆM VIÊN NÉN PARACETAMOL VÀ CLORPHENIRAMIN