Những thách thức trong chiến lược quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản.

0
750
TUYÊN TRUYỀN

            Những thách thức

NHẬN THỨC

Nhận thức về nội dung và ý nghĩa của việc chăm sóc sức khỏe sinh sản chưa được đầy đủ, sự thiếu hiểu biết về cách đề phòng các nguy cơ đối với sức khỏe sinh sản cùng với những  phong tục tập quán lạc hậu trong lối sống cũng như trong hành vi ứng xử khi có các vấn đề về sức khỏe nhân dân, nhất là ở các vùng dân tộc và vùng khó khăn về kinh tế, địa lý và văn hóa xã hội đã góp phần tạo nên những tồn tại về mặt sức khỏe sinh sản.

Các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền,các đoàn thể quần chúng từ trên xuống đến cơ sở tuy đã quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe nghiên cứu, bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em và kế hoạch hóa gia đình,song vì còn rất ít tiếp nhận được những kiến thức và thông tin về sức khỏe tình dục nên chưa có sự quan tâm đúng mức.

Công tác thông tin, giáo dục truyền thông và tư vấn về sức khỏe sinh sản còn nhiều thiếu sót về nội dung và loại hình, về xác định đối tượng tham gia và kỹ năng giáo dục truyền thông, về sản xuất tài liệu tuyên truyền vận động cũng như về kinh phí….

THÔNG TIN

Hệ thống cung cấp các dịch vụ bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em,kế hoạch hóa gia đình tuy đã được xây dựng tương đối hoàn chỉnh và có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động,song vẫn còn nhiều nhược điểm và tồn tại.

Đội ngũ cán bộ còn thiếu nghiêm trọng, đặc biệt là nữ hộ sinh, trình độ kiến thức, tay nghề chưa đáp ứng nhu cầu, không được định kì cập nhật một cách cần thiết, hệ thống giám sát chất lượng dịch vụ kém hiệu lực và ít khả năng cải thiện tình hình.

CÁN BỘ

Những  điều nêu trên làm cho các đơn vị này kém sức hấp dẫn đối với người sử dụng.

Sự yếu kém đó còn nghiêm trọng hơn ở những vùng khó khăn về địa lý, kinh tế như miền núi, vùng sâu, vùng xa và đã tạo nên sự cách biệt rõ rệt về các chỉ số sức khỏe giữa thành thị và nông thôn và giữa các vùng.

NGÂN SÁCH

Việc đầu tư ngân sách cho lĩnh vực này tuy đã được quan tâm nhưng song chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng tăng của nhân dân trong khi việc huy động cộng đồng lại yếu và còn gặp nhiều khó khăn ở những vùng nghèo.

Công tác chỉ đạo và quản lý còn nhiều điểm thiếu sót chưa xác định rõ nhu cầu một số mặt chăm sóc sức khỏe, nhất là chăm sóc sức khỏe sinh sản theo quan niệm mở rộng, các quy định về phân cấp nhiệm vụ , chất lượng kĩ thuật, …..chưa được cập nhật, bổ sung cho đầy đủ và phù hợp với những quan niệm mới: hệ thống thông tin quản lý y tế và hệ thống thanh tra , kiểm tra việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản chưa được hoàn thiện và kém hiệu lực.

THĂM KHÁM

Đa số các thành viên trong hệ thống chỉ đạo và quản lý các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản ở mọi cấp hiện nay là nam giới.

Vai trò của các Bộ, các ngành, các đoàn thể, các tổ chức phi chính phủ, chính  phủ, tư nhân,..vv liên quan đến vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản chưa được nghiên cứu phân tích kĩ để xác định nội dung tham gia của các bên và cơ chế phối hợp nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Nguồn ghi copy: daihocduochanoi.com

Link tại: Những thách thức trong chiến lược quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản.